Захтеви Додатног протокола у погледу пријављивања путем декларације
Сви захтеви за пријављивање су садржани у Члану 2. Додатног протокола. У наставку се наводи текст сваког од ставова овог члана, њихово значење, намену и ефекат на субјекте на које се односи. Треба увек имати на уму да је сврха подношења декларације по ДП да се помогне МААЕ да добије неопходне информације како би могла да изведе закључке о гарантијама. На пример, активности истраживања и развоја горивног циклуса указују на општи циљ проширења нуклеарних капацитета и треба да буду доследне у односу на десетогодишњи план.

Информације у декларацији обухватају, између осталог, следеће:

У наставку овог модула наведен је сваки од тих захтева појединачно. У одељку „Припрема и подношење Декларације“ разматра се како да се утврди које активности можда треба пријавити и како сачинити декларацију.

Рок за иницијалну декларацију за сваку од претходно наведених ставки је 180 дана од ступања на снагу Додатног протокола, осим за извоз одређене опреме и материјала, који се пријављују квартално. Крајњи рок за годишње ажурирање декларација за претходну календарску годину је 15. мај текуће године.

Како би ова веб страница била што концизнија, следећи делови Члана 2. нису овде описани:


Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(viii) - даља прерада
Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(viii) - промена локације

Међутим, национални прописи везани за пријављивање по ДП треба да обухвате референцу чак и за те захтеве. Када се сет декларација подноси Агенцији, он мора бити комплетан. Ако по некој тачки нема шта да се пријави, Србија мора да наведе за ту тачку „Ништа за пријављивање.“


Сваки од захтева описан је линковима на појединачне странице:

Члан 2.а.(i): Истраживања и развој у вези са горивним циклусом (под покровитељством државе)

Члан 2.а.(iii): Објекти на сваком локалитету

Члан 2.а.(iv): Производња везана за нуклеарну активност

Члан 2.а.(v): Рудници уранијума и торијума и постројења за прераду руде/концентровање

Члан 2.а.(vi): Изворни материјал

Члан 2.а.(vii): Нуклеарни материјал изузет из гарантија

Члан 2.а.(ix): Извоз и увоз опреме и ненуклераног материјала везаног за нуклеарне активности

Члан 2.а.(x): Десетогодишњи план

Члан 2.b.(i): Истраживања и развој у вези са горивним циклусом (приватни сектор)

Члан 2.b.(ii): Активности изван локалитета

Члан 2.c: Проширење или разјашњење