Члан 2.а.(ix): Извоз и увоз опреме и ненуклераног материјала везаног за нуклеарне активности

Члан 2.
a.
Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
 (ix) Следеће информације које се односе на посебно дефинисану опрему и ненуклеарни материјал:
    (a) за сваки извоз такве опреме и материјала из Србије: назив, количину, локацију где ће се користити према намени у држави примаоцу и датум, или;
    (b) на посебни захтев Агенције потврду Србије, као државе увозника, о информацији достављеној Агенцији од стране друге државе о називу, количини и локацији где ће се користити према намени у Србији, датум увоза, или, ако је примерено, очекивани датум увоза, такве опреме и материјала у Србију.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(ix)(a)
Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(ix)(b)

Значење и намера

Овај члан захтева информације везане за извоз посебне опреме и ненуклеарних материјала наведених у Анексу II ДП. На посебни захтев МААЕ, мора се дати потврда информације коју је доставила нека друга држава о увозу у Србију конкретне опреме и материјала.

Сврха овог члана је прибављање информација о међународним трансферима опреме и материјала повезаним са нуклеарним горивним циклусом. Ове информације значајно доприносе транспарентности нуклеарних, и активности повезаних са нуклеарним, и разумевању тих активности од стране МААЕ. Информације о међународним трансферима опреме и ненуклеарног материјала покривеним Анексом II ће се упоредити, ради провере доследности, са пријављеним нуклеарним програмима земаља увозница и извозница. То ће показати где се одвијају трансфери и где постоји инфраструктура која би могла да подржи нуклеарне активности које нису део пријављених нуклеарних програма. У случају да се појаве нека питања, од земље увознице може се тражити да потврди декларацију земље извознице.

Са појавом глобализације и мрежа које раде у тајности, ризик за државу од тога да буде нехотице укључена у незакониту трговину осетљивом робом се драстично повећао. ДП помаже држави да буде свесна извоза и увоза опреме и ненуклеарних материјала повезаних са нуклеарним активностима на територији под њеном јурисдикцијом. Ова размена информација је кључни елемент против ризика од ширења оружја преко недржавних актера као што су тајне мреже.

Анекс II:  Категорије извоза и увоза

Потенцијални ефекти

Овај члан захтева да Србија квартално доставља декларацију у којој се описује сваки извоз ставки из Анекса II током периода извештавања. Прописи за регулисање нуклеарног извоза за ставке из Анекса II типично предвиђају информације које се морају пријавити МААЕ.

ВАЖНА НАПОМЕНА: скоро све декларације сачињавају се једном годишње, али декларације извоза ставки из Анекса II се захтевају квартално. Рок за подношење декларација је 60 дана од краја сваког квартала, и оне обухватају извоз током претходног квартала. Ако Агенција захтева потврду увоза ставки из Анекса II у Србију, СРПНА мора одговорити у року од 60 дана.