Припрема за инспекције са проширеним обимом приступа - допунски приступ

Интегрални део Додатног протокола је право МААЕ да верификује да ли на наведеним локацијама стварно нема недекларисаних нуклеарних активности, да потврди статус операција, као и да добије одговоре на питања о исправности и комплетности декларације државе. Посебно имајући у виду да инспекција са проширеним обимом приступа тј. допунски приступ може да се спроведе уз претходну најаву од само 24 сата и/или 2 сата, успостављање процедура за обавештавање релевантних државних службеника, институција и приватних субјеката на које се односи ће омогућити да инспекција буде успешна.  Део планирања треба да укључи процедуре за поступање у случају допунског приступа, посебно за организовани приступ, како би се заштитиле власничке или пословно осетљиве информације. Више информација је дато у модулу Допунски приступ

Административна припрема - процедуралне припреме неопходне у случају да дође до инспекције допунског приступа. Разматрају се припреме у постројењу, регулаторном телу и државним органима. Типичне компоненте су постепени приступ припреми локација за могућу посету и како да остану спремне за допунски приступ са административне тачке гледишта.

Техничке припреме - обезбедити спремност за допунски приступ из техничке перспективе. Пример би могло бити разматрање да ли држава треба да изврши сопствено истраживање јавно доступних извора како би идентификовала могуће релевантне разлоге за забринутост због ширења оружја. Још један пример је да разумевање анекса ДП помаже у утврђивању онога шта је потребно за прибављање проблематичних материјала, и како помаже у идентификовању технологија које се типично користе у ненуклеарне сврхе а које могу имати нуклеарну примену. Додатни примери: како држава може да идентификује оне субјекте са довољним материјалним средствима и интелектуалним капацитетима да прибаве нуклеарне материјале од интереса; коришћење ДП као помоћи за идентификовање прекурсора за прибављање нуклеарног материјала, и упознатост са међународном сарадњом у областима истраживања и развоја.

Улоге и одговорности тима за дочек - ово се односи на састав тима за дочек код инспекција са проширеним обимом приступа и настоји да дефинише чланове тима, активирање и улоге/одговорности. Типична подручја одговорности у тиму за дочек су: државни службеник задужен за спровођење ДП је главни говорник и вођа тима, технички експерт, референт за документацију, особе задужене за сигурност, здравље, безбедност и администрацију. Због кратког рока од најаве инспекције, треба узети у обзир и замене за кључно особље.

Реализација допунског приступа - испитују се питања која се појављују током инспекције. Примери обухватају врсте информација које би биле размењене на уводном састанку, за које информације домаћини могу да очекују да ће бити размењене са тимом инспектора за допунски приступ, право на приватност белешки које инспектори начине током посете, активности које би инспектори током допунског приступа могли да спроводе, како домаћин обезбеђује да је у стању да одговори на питања инспектора, и очекивања од завршног састанка.

Уводни састанак - описује се протокол који се поштује по пријему обавештења о инспекцији са допунским приступом. Типичне теме за припрему уводног састанка су: разумевање сврхе посете (допунског приступа), утврђивање листе питања која могу да се реше на уводном састанку, како ће се решавати захтеви за информације/документацију и ко треба да буде присутан. Такође се може испитати како ће инспектори МААЕ бити дочекани, процедуре за приступ које треба да се поштују, питања/процедуре за заштиту здравља и безбедности, преглед опреме инспектора за допунски приступ, обавештење о редовном радном времену и логистички аспекти, као што су обезбеђивање просторије за рад и комуникација за инспекторе.

Организовани приступ - разматра се питање коришћења мера организованог приступа за заштиту власничких информација и како да се обезбеди здравље и безбедност чланова инспекције. Релевантне процедуре за одабир приступних путева, обиласка подручја пешице, коришћења камера, као и добро разумевање одредбе о разумним напорима и активности које су одобрене према организованом приступу морају се решити много пре него што стигне обавештење о организованом приступу.

Делотворност и ефикасност - испитују се процедуре и политике и истражује добра пракса како би се испуниле обавезе према допунском приступу на најделотворнији и најефикаснији начин. Састанци о извученим поукама и ажурирања постојећих процедура после инспекцијске посете су неки од примера, док други обухватају заказивање периодичних (нпр. годишњих) преиспитивања и ажурирања постојећих процедура.