Достављање МААЕ података о активностима које подлежу пријављивању

Сваке наредне године по подношењу иницијалне декларације по Додатном протоколу (ДП), државе су дужне према Члану 3. ДП да ажурирају претходне декларације. Ажурирани подаци се достављају МААЕ једном годишње, при чему је 15. мај крајњи рок за државу да то учини. Крајњи рок за институције да поднесу своје појединачне декларације је датум који ће одредити и објавити СРПНА, а подразумева се да ће тај рок бити бар месец дана пре датума за који се Република Србија одлучи да поднесе државну декларацију.

Ажурирани подаци одражавају активности повезане са ДП које су се одвијале током претходне календарске године (од 1. јануара закључно са 31. децембром). Сврха је да се пријаве промене претходних информација и пријаве нове активности повезане са ДП.  Чак и пријаве код којих није било измена треба да се наведу као такве.

Паралелно са овим, декларације о извозу опреме и ненуклеарног материјала из Анекса II подносе се квартално, почев од датума ступања на снагу ДП у Републици Србији. Више информација о припреми и подношењу декларације је дато у модулу Припрема декларације

Обрада - описују се задаци који се морају обавити између тренутка када СРПНА прими податке за декларацију и тренутка подношења декларације МААЕ. Неке од тема су: дефинисање потребних корака, ко обавља сваки од корака и у којим роковима.

Праћење - бави се механизмима којима се управља подацима из декларације и пријављеним активностима (чување, измена и брисање). Ова функција се обично обавља помоћу софтвера, али такође може и на папиру, или комбинацијом ова два.

Исправност и комплетност - описују се процеси којима се обезбеђује да су све активности и подаци који подлежу пријављивању прикупљени и тачни. Теме обухваћене у овом одељку: којим копијама евиденције и како се управља и ко је одговоран за копије евиденције.

Наредни циклуси - идентификују се активности које се могу обављати док се припрема текућа декларација, а које ће обезбедити да наредне декларације за активности и деларације о извозима буду обрађене ефикасније. Како се управља ажурирањем декларација и ко је одговоран су неке од тема.