Припрема и подношење декларације
Овај модул доноси савете и смернице о томе како идентификовати активности везане за ДП које би могле да подлежу пријављивању. Најпре се направи списак активности које би могле да подлежу декларисању, а онда се листа филтрира након што се за сваку појединачну активност утврди да ли је треба пријавити или не. Овај процес подразумева разговор о активности са вршиоцима или најважнијим особама за контакт, како би се боље разумела природа, циљ или исход сваке активности. Када се о активности прибаве детаљне информације, оне се могу унети у апликацију IAEA Protocol Reporter.

У овом модулу дају се примери декларација уз коришћење фиктивних података, како би се показало на који начин треба описати активности и колико детаљан тај опис треба да буде. Модул се бави и процесом интерног прегледања декларација пре него што се поднесу МААЕ, као и важношћу праћења активности током фаза процеса као што су припрема, преглед и подношење декларација.

Примери декларација и друге релевантне информације о декларацијама садржане су у документу МААЕ серије бр. 11:
Смернице и формат за припрему и подношење декларација у складу са Члановима 2. и 3. Модела протокола уз Споразум о гарантијама (енг. Service Series No. 11 document, Guidelines and Format for Preparation and Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to Safeguards Agreements).