Прегледање и праћење информација
Процес прегледања је важан део припремања декларација. Када се преконтролишу активности које подлежу пријављивању, а пре него што се поднесу МААЕ, неопходно је да се обезбеди да информације буду тачне и потпуне. Приликом контроле могу да се открију активности и информације које недостају, несагласности, као и евентуални проблеми везани за организовани приступ.

Технички преглед – Техничким прегледом се обезбеђује да информације буду тачне и потпуне, као и да буду детаљне у мери у којој је потребно. Лица задужена за технички преглед могу да буду запослени који су повезани са одређеним пројектом и запослени који имају искуства са ДП и познају гарантије. Ако је то изводљиво, технички преглед не треба да раде они запослени који учествују у изради и припреми активности која подлеже пријављивању. Тиме се обезбеђује непристрасна провера техничких података.

Безбедносни преглед – Безбедносним прегледом се обезбеђује да осетљиве и власничке информације буду заштићене, да не дође до ненамерног преноса техничких података који подлежу контроли извоза. Безбедносним прегледом се могу идентификовати локације на којима је потребан организовани приступ из Члана 7.а.

Систем праћења – Праћење процеса идентификовања, израде и прегледања декларација помаже у организовању декларација по ДП. Интерни механизам за праћење може да буде једноставна радна табела или база података за чување важних напомена или историјата информација. Ово је нарочито корисно ако има питања везано за неку одређену активност. Могле би да се прате чак и активности које су у почетку идентификоване као активности које потенцијално подлежу пријављивању, а за које је онда током израде установљено супротно. За случај да затребају у будућности, могло би да буде важно поседовати метод за документовање активности које су идентификоване, лица од којих су тражене појединости о активности, као и евентуалних накнадних питања које је МААЕ имала у вези са одређеном активношћу.