Израда декларације
Када су активности размотрене и релевантне информације о активности прикупљене, СРПНА може да одлучи да ли одређена активност подлеже пријављивању или не. Ако се утврди да подлеже пријављивању, релевантне информације могу да се унесу у софтвер МААЕ под називом IAEA Protocol Reporter.

Описи активности треба да садрже довољно детаља да се разумеју активности везане за Додатни протокол у једној држави. То помаже Агенцији да потврди да никакве нуклеарне активности нису прикривене у оквиру програма који је декларисала држава и да се ниједан елемент програма не користи за недекларисане нуклеарне активности. Пружањем тачних и потпуних информација могуће је смањити број питања од стране МААЕ.

Документ МААЕ Серија бр. 11: Смернице и формат за припрему и подношење декларација у складу са Члановима 2. и 3. Модела протокола уз Споразум о гарантијама (енг. Service Series No. 11 document, Guidelines and Format for Preparation and Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to Safeguards Agreements), ће помоћи да се схвати које информације треба дати, као и да се обезбеди доследност информација које се пријављују за сваку од активности.