Припрема за спровођење
Овај модул се бави успостављањем процеса и процедура и дефинише ресурсе за спровођење или припрему за спровођење Додатног протокола. Рана припрема, планирање и развој инфрасутруктуре су битне компоненте ефективног и ефикасног спровођења одредби Додатног протокола.